Kit Limpieza x6 Silisur

  • mini silicona
  • x2 paños
  • pinito
  • lava autos
  • cepillo